Cerdanyola Empresarial, a la Taula per a la reconstrucció Socioeconòmica

Cerdanyola Empresarial ha estat convidada a la Taula per a la Reconstrucció Social i Econòmica que ha convocat l’Ajuntament de Cerdanyola per impulsar per acordar mesures en aquests dos àmbits que suavitzin el mal que està fent la crisi del COVID-19.

Cerdanyola Empresarial, representada pel vicepresident Lluís Sisquella, participarà en una de les dues subtaules de treball, la que se centrarà en les mesures de caire econòmic. Hi participaran entitats com el Gremi d’Hostaleria, Cerdanyola Comerç, l’Associació de marxants, el PTV, el Parc de l’Alba i la UAB, entre d’altres, a més de representants dels grups municipals, els regidors del govern i tècnics municipals.

En la seva intervenció, Sisquella ha agraït la convocatòria i ha defensat la necessitat de prendre mesures de suport a curt termini, tot i que també ha recordat la necessitat de pensar a mig i llarg termini per mantenir i millorar l’estructura productiva de la ciutat.

Fase 0 de desescalada per a comerç, serveis i restauració

El govern de l’Estat ha establert un Pla de desescalada per fases de l’Estat d’Alarma provocat per la crisi del Coronavirus. A partir d’aquest dilluns entren en vigor les ordres (Descarregueu PDF) que permetran a l’obertura amb condicions d’activitats que estaven suspeses des del 14 de març.

Recordeu que avui és festa local a Cerdanyola del Vallès, motiu pel qual les mesures relatives al comerç i els serveis s’apliquen a partir de demà.

Mesures més destacades de la Fase 0 del pla de desconfinament:

Capítol I. Reobertura al públic d’establiments i locals comercials minoristes d’activitats de serveis professionals l’activitat dels quals es va suspendre arran de la declaració l’estat d’alarma.

Condicions per a l’obertura:

– Sistema de cita prèvia per garantir un únic client per a cada treballador dins de l’establiment o local. Sense zones d’espera.

– Atenció individualitzada al client amb separació física.

– Horari d’atenció preferent per als majors de 65 anys, coincident amb les franges horaris de passeig i esport d’aquest col·lectiu.

– Es podran establir sistemes de recollida en el local dels productes adquirits, de forma esglaonada i sense aglomeracions.

– S’exclouen de la reobertura els establiments i locals comercials amb més de 400 m2 de superfície, els centres i parcs comercials i els establiments que es trobin en el seu interior sense accés directe i independent des de l’exterior.

– Aquests condicions no s’apliquen als establiments que no van haver de tancar amb la declaració de l’estat d’alarma.

– S’hi estableixen les mesures de prevenció de riscos per al personal que presti serveis en els establiments i locals (art 3)  i per als clients (art. 4).

Al Capítol II s’hi regulen les condicions en què s’han de desenvolupar les activitats d’hostaleria i restauració:

– Es podran realitzar mitjançant serveis de lliurament a domicili i mitjançant la recollida de comandes pels clients en els establiments, on no es podran consumir.

– En els serveis de lliurament a domicili es podrà establir un sistema de repartiment preferent per a majors de 65 anys, dependents o col·lectius més vulnerables a la Covid-19.

– Les comandes per a la recollida a l’establiment s’hauran de realitzar per telèfon o en línia i l’establiment fixarà un horari de recollida.

– L’establiment haurà de comptar amb un espai habilitat i senyalitzat per a la recollida de les comandes, amb la necessària separació física.

– Els establiments només podran romandre oberts al públic durant l’horari de recollida de comandes.

També s’hi estableixen les mesures de prevenció de riscos per al personal dels establiments d’hostaleria i restauració (art. 6) i les mesures en matèria d’higiene per als clients i d’aforament per las establiments en què es recullen les comandes.

Noves mesures per a autònoms – COVID-19

El Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, aprova un nou paquet de mesures que reforça, complementa i amplia les anteriorment adoptades i se centra en el suport a les empreses i treballadors.

1. Moratòria del lloguer d’ús diferent al d’habitatge

Els dos primers articles del Reial decret llei permeten als autònoms i pimes titulars d’un contracte de lloguer de l’immoble afecte a l’activitat una moratòria automàtica en el pagament durant el període d’estat d’alarma i les seves pròrrogues així com les mensualitats següents, sense superar el límit de quatre mesos, sempre que l’arrendador sigui una empresa o entitat pública d’habitatge, o un gran tenidor.

L’ajornament, que se sol·licitarà en el termini màxim d’un mes des del 23 d’abril, es realitzarà mitjançant el fraccionament de la les quotes en dos anys.

Ajornament del lloguer de petits arrendadors

En aquest cas, i també en el termini d’un mes, l’autònom o la pime poden sol·licitar l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda sempre que no hi hagi hagut ajornament o rebaixa previs mitjançant acord entre les parts.

La fiança es podrà utilitzar per al pagament total o parcial d’una mensualitat; això sí, l’inquilí haurà de reposar-la en el termini d’un any.

2. Els autònoms sense Mútua ja podran sol·licitar el cessament d’activitat

Els autònoms sense Mútua col·laboradora es veien abocats a sol·licitar la prestació amb el SEPE sense que aquest estigués preparat per a la recepció i gestió d’aquestes sol·licituds.

El Reial Decret insta aquests autònoms a l’elecció d’una Mútua col·laboradora per tramitar amb ella la prestació i que aquesta assumeixi la protecció i la responsabilitat del pagament de la prestació extraordinària. Per tant, s’haurà de realitzar sol·licitud davant una mútua col·laboradora amb efectes del primer dia del mes en què es causi el dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat.

3. Renúncia tàcita al sistema de mòduls

La norma permet renunciar al termini de la presentació pagament fraccionat corresponent al primer trimestre del l’exercici 2020 per determinar el rendiment net de la seva activitat econòmica d’acord amb el mètode d’estimació objectiva en l’exercici 2021. La renúncia excepcional es realitzarà presentant el model 130 de IRPF, corresponent al mètode d’estimació directa, en el termini de presentació habilitat per al primer trimestre.

Aquest canvi és temporal, és a dir, els autònoms hauran de revocar la renúncia al règim de mòduls durant el mes de desembre.

4. Autònoms que continuaran tributant per mòduls

Aquells treballadors autònoms en mòduls han de tenir en compte que els dies naturals en què hagi estat declarat l’estat d’alarma en aquest primer trimestre no computaran com a dies de l’exercici de l’activitat per al càlcul de la quantitat a ingressar del pagament fraccionat. Aquest criteri també és aplicable per al règim especial simplificat d’IVA.

5. IVA a zero de productes sanitaris

Els autònoms o pime fabricants o proveïdors de productes sanitaris hauran de rebaixar a zero l’IVA de les factures quan els destinataris siguin entitats de dret públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social. En aquesta cas, les factures estaran exemptes d’IVA.

6. Rescat dels plans de pensions dels autònoms

El Reial decret llei amplia les especificacions sobre el rescat de el pla de pensions disponible per als autònoms afectats pel COVID-19 que hagin cessat l’activitat. Aquest requisit s’ha d’acreditar mitjançant el certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, si s’escau, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.

L’import del rescat de el pla de pensions d’aquests autònoms que han cessat l’activitat estarà marcat pels ingressos nets que s’hagin deixat de percebre com a conseqüència de la situació de cessament d’activitat durant un període de còmput màxim igual a la vigència de l’estat de alarma més un mes addicional, estimats mitjançant la declaració de la renda de 2019 i, si escau, el pagament fraccionat de l’IRPF i les autoliquidacions de l’IVA corresponents a l’últim trimestre.

L’interessat també ha d’aportar una declaració responsable que quantifiqui l’import mensual de reducció d’ingressos.

Afterwork online amb líders del sector d’administració de finques

Lluís Sisquella, vicepresident de Cerdanyola Empresarial i CEO de Grup Sisquella, participarà aquest dimarts 21 d’abril, a les 18h, en un debat online sobre com estan gestionant la crisi del COVID19 els despatxos d’administració de finques, amb representants d’aquest sector d’arreu de l’Estat.

A la trobada, que organitza SmartFincas, cal inscriure’s prèviament a smartfincas.com/afterwork.

Cerdanyola Empresarial dona suport a les propostes pel comerç local

Des de Cerdanyola Empresarial ens afegim i donem suport a la bateria de propostes que ha fet pública Cerdanyola Comerç i Serveis. I molt especialment a la que es refereix a tenir en compte les entitats de caire econòmic de la ciutat, ja que som les que segurament millor entenem les necessitats dels nostres associats en particular i del comerç, restauració, pimes i autònoms en general.

És per això que demanem la creació urgent d’aquesta taula de treball i la convocatòria de vídeo reunions periòdiques amb els nostres representants polítics a l’Ajuntament, perquè estem segurs que hi ha més mesures que es poden dur a terme des de l’Àmbit local de les s’han implementat fins ara i que per a algunes d’elles no es pot esperar al final de la pandèmia.

Les mesures plantejades per Cerdanyola Comerç

 1. Avançament i pagament immediat de les factures pendents d’abonament i subvencions ja tramitades, als autònoms i petits i mitjans comerços i associacions del sector, per tal de dotar-los de liquiditat
 2. Creació d’una oficina tributària d’atenció i assessorament al comerciant i autònom
 3. Carència en el pagament d’aquells tributs i taxes municipals que guardin relació amb activitats econòmiques limitades arran del decret d’estat d’alarma (terrasses, residus, tribut AMB, etc).
 4. Implementació de rebaixes de tributs i taxes municipals, i obertura de línies d’ajuts i subvencions destinades a compensar-ne el pagament.
 5. Garantir la continuïtat de tots els contractes públics subscrits amb proveïdors. Quan això no sigui possible, compensar les empreses i els treballadors autònoms afectats per suspensions.
 6. Pensar en propostes de polítiques de dinamització de comerç a posteriori, així com dotar de recursos a les associacions de comerciants com a catalitzador de Promoció econòmica
 7. Prioritzar la compra de productes i material en comerços i empreses de la ciutat.
 8. Preparar un paquet d’actuacions directes al comerç i els autònoms per pal·liar les pèrdues que puguin sorgir en cada cas per la excepcional situació.
 9. Preveure i actuar davant de possibles situacions emocionals pel fet de tancament i/o reorganització de les plantilles.
 10. Creació d’una partida pressupostària d’ajuts directes als comerç.
 11. Engegar una gran campanya de promoció del comerç i restauració local que sigui àmplia i potent.
 12. Poder tenir 30 minuts gratuits a la zona blava de la ciutat i als parkings subterranis públics, per facilitar les compres al comerç local, almenys fins a la campanya de nadal d’enguany.
 13. Subvenció equivalent al 30% de l’IBI 2020 a propietaris que perdonin el lloguer durant el confinament als seus llogaters, encara que l’IBI estigui repercutit al llogater.

Nova prórroga de l’Estat d’alarma

El Govern de l’Estat ha decretat una nova pròrroga de l’Estat d’Alarma fins el 26 d’abril, per a la gestió de la crisi sanitària provocada pel COVID-19. Les disposicions són doncs les mateixes del decret del 14 de març. D’aquesta manera, les empreses no essencials que podien obrir en el primer estat d’alarma, poden tornar a fer-ho, ja que els permisos retribuïts van acabar el passat 9 d’abril.

No cal dir que es recomana de continuar amb el teletreball quan sigui possible i que cal prendre mesures de prevenció en els llocs que tornin a acollir treballadors. Seguiu aquest enllaç per llegir la guía Buenas prácticas en el centro de trabajo.

Mesures per a empreses, professionals i autònoms

Al web de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya hi trobareu actualitzades les mesures econòmiques per fer front al Covid-19 per EMPRESES, PROFESSIONALS i AUTÒNOMS i un servei d’informació online amb Bústia de contacte, Preguntes freqüents, Mesures per sectors i Accés directe als tràmits.

www.canalempresa.gencat.cat/mesuresempresesiautonoms

 

Ja es pot sol·licitar l’ajut per autònoms

A partir d’aquest dilluns, 6 d’abril, ja es pot sol·licitar l’ajut extraordinari per a les persones treballadores autònomes que s’han vist afectades econòmicament per la crisi sanitària de la Covid-19. Es podrà sol·licitar a partir de dilluns i durant 30 dies per mitjà del canal telemàtic habilitat.

Es tracta d’un ajut econòmic de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes que compleixin els requisits:

 • Una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a conseqüència dels efectes de la Covid-19 en la seva activitat econòmica,
 • Figurar d’alta en activitats de les quals les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

S’hi destinaran 7,5 milions d’euros, que s’atorgaran pel procediment de concurrència competitiva fins a l’exhauriment de la partida pressupostària. Es preveu que beneficiï més de 4.000 persones treballadores autònomes.

Per accedir a aquesta prestació, les persones treballadores autònomes –persones físiques- hauran d’estar donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA) i tenir domicili fiscal a Catalunya.

L’accés a l’ajut s’aconsegueix mitjançant l’acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta al RETA.

Més informació aquí.

Cloudcom integra els serveis d’operador amb Microsoft Teams

Cloudcom, proveïdor de serveis de telefonia fixe, mòbil i fibra per empreses, i soci de Cerdanyola Empresarial, és el primer operador català que ha estat capaç d’integrar el seus serveis amb Microsoft Teams, la plataforma de comunicació i col·laboració unificada que combina xat persistent en el lloc de treball, reunions de vídeo, emmagatzematge d’arxius i integració d’aplicacions.

Microsoft Teams és un espai de treball, basat en xat de l’Office 365 dissenyat per millorar la comunicació i col·laboració dels equips de treball de les empreses, reforçant les funcions col·laboratives de la plataforma en el núvol, Office 365. Es tracta d’una eina de treball que ha demostrat ser molt robusta i que ha facilitat la interacció entre els usuaris de l’entorn Teams i entre aquests i altres externs, excepte quan calia fer trucades per telèfon. Tot i això, segons ha informat recentment la companyia americana, ha assolit la xifra de 44 milions d’usuaris diaris durant el mes de març passat, en part a causa dels efectes de la pandèmia del coronavirus.

L’empresa de Cerdanyola del Vallès ha aconseguit, mitjançant la funcionalitat Direct Routing, una integració total de la solució Microsoft Teams amb els seus centres de trucades, agregant-se al servei de Centraleta Virtual o amb els serveis de Trunk SIP.

A partir d’ara, les corporacions, pimes i entitats amb equips de treball i professionals dispersos geogràficament i/o en entorns informàtics distints també gaudiran dels beneficis que aporta Microsoft Teams ja que, gràcies a la seva integració amb els equips i sistemes de Cloudcom podran:

 • Realitzar trucades a les extensions de la Centraleta Virtual, i a usuaris fora de l’entorn de Teams de la companyia. A la vegada, aquests, també podran comunicar-se directament amb qualsevol usuari de Teams.
 • Realitzar trucades als contactes de l’agenda, així com a tota mena de números convencionals fora de l’entorn de Teams, tant nacionals com internacionals.
 • Instal·lar Microsoft Teams a tots els sistemes operatius (Windows, Mac, iOs, Android…) i a qualsevol dispositiu, (Smartphone, Tablet…)

D’aquesta forma, se’ls permetrà estar connectats des de qualsevol dispositiu, en col·laboració amb els seus equips de treball, facilitant l’emissió i recepció de trucades des de tots els dispositius de manera simultània. Cloudcom com a Cloud Solutions Provider de Microsoft pot encarregar-se de tot el projecte de transformació de les comunicacions, des de l’adquisició de les llicències fins la migració a Office 365.

Objectiu: aguantar el confinament i recuperar la normalitat

Per Jaume Maranges, President de Cerdanyola Empresarial

Article publicat a Cerdanyola al Dia 1 d’abril 2020

Vull començar aquesta reflexió amb un record agraït per a tothom que treballa en els àmbits de l’atenció a les persones: salut, serveis socials, seguretat, serveis bàsics, neteja, manteniments… La situació és complicada, però com seria sense ells i elles? I, evidentment, cal que ens felicitem per la resposta que estem sabent articular com a societat per frenar els contagis.

En el camp socio-econòmic, l’objectiu és que el màxim d’empreses i treballadors aguantin el confinament i puguin tornar a la seva activitat un cop acabada la crisi sanitària.

Moltes empreses s’han adaptat al teletreball. D’altres, s’han acollit a un Expedient de Regulació Temporal de l’Ocupació (ERTO), que no és un pecat, sinó un recurs: si l’empresa no treballa, no ingressa i no té líquid, com pot pagar? Amb l’ERTO els treballadors continuaran tenint els recursos per tirar endavant.

I ara s’ha obert la possibilitat del permís retribuït, que el treballador compensarà més endavant de mutu acord amb l’empresa.

Però repetim, si l’empresa no ingressa, com satisfarà despeses com lloguers, consums mínims, impostos, càrregues financeres, assegurances…? Quant de temps aguantaran?

Les mesures que proposa de moment l’Estat parlen de moratòries i d’avals perquè les empreses s’endeutin. Però endeutar-se per pagar impostos per uns beneficis no produïts i que no es recuperaran és absurd.

I els autònoms que s’han vist obligats a tancar des del primer moment. Qui els rescabalarà? Els caurà igualment la quota d’autònoms, l’IRPF i l’IVA? Això és absolutament injust i se’ls aboca al cessament d’activitat. Quants podran tornar?

Per això creiem que, a més de la facilitació del crèdit, és imprescindible aturar tots els impostos i pensar en ajuts directes i a fons perdut per a tots aquells autònoms que n’acreditin la necessitat.