Quins són els serveis essencials?

Els treballadors i les treballadores de les següents activitats no estan afectats pel permís retribuït recuperable i per tant sí que han de continuar desenvolupant la seva activitat laboral desplaçant-se als seus centres de treball, segons el que estigui previst en cada cas:
– Establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, tintoreries i bugaderies
– Comerç per internet, telefònic o correspondència (incloent-hi l’entrega)
– Servei de perruqueria a domicili
– Servei d’entrega a domicili d’hostaleria i restauració
– Subministrament d’energia elèctrica, productes derivats del petroli i gas natural
– Infraestructures crítiques i empreses i proveïdors de serveis essencials
– Jutges, fiscals, lletrats de l’Administració de justícia i altre personal al servei d’aquesta, han de seguir atenent les actuacions processals no suspeses
– Serveis de les administracions públiques imprescindibles per al funcionament dels serveis públics, incloses les obres, serveis, subministraments i manteniment i seguretat dels edificis públics
– Cadena d’abastiment de productes de primera necessitat, incloent-hi aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, sanitaris i farmacèutics, des de l’origen fins a la venda en establiment
– Transport de persones i mercaderies i les activitats vinculades a garantir aquest transport per als casos en vigor durant l’estat d’alarma
– Forces i cossos de seguretat, institucions penitenciàries, salvament marítim, serveis de protecció civil, de salvament i extinció d’incendis, seguretat de mines, de trànsit i de seguretat viària
– Forces Armades
– Seguretat privada
– Centres, serveis i establiments sanitaris, d’atenció a gent gran, menors, persones dependents i amb discapacitat
– Personal dels centres d’investigació de projectes relacionats amb la COVID19
– Serveis funeraris
– Centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals
– Venda de premsa
– Mitjans de comunicació públics i privats, incloent-hi la impressió i distribució
– Serveis financers, bancaris i d’assegurances
– Empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, incloent-hi els necessaris per al desenvolupament dels serveis públics i el seu teletreball
– Serveis essencials de protecció i atenció de víctimes de violència de gènere
– Advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a actuacions processals no suspeses
– Assessories legals, gestories administratives i de graduats socials i prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents
– Personal laboral de notaries i registres per als serveis essencials establerts
– Serveis de neteja, manteniment, reparacions d’urgència i vigilància
– Gestió i recollida de residus perillosos, residus urbans, tractament d’aigües residuals, descontaminació i retirada d’animals morts
– Centres d’acollida de refugiats i d’immigrants
– Abastiment d’aigua potable
– Serveis meteorològics
– Servei postal universal de l’operador estatal
– Importació i subministrament de material sanitari, incloent-hi empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner, i en general corredors sanitaris

Permís retribuït recuperable obligatori fins el 9 d’abril

Les persones treballadores per compte d’altri que es trobin dins de l’àmbit d’aplicació del Reial decret llei 10/2020 per reduir la mobilitat pel COVID-19 gaudiran d’un permís retribuït recuperable, de caràcter obligatori, entre el 30 de març i el 9 d’abril de 2020, ambdós inclosos.

Les persones treballadores conservaran el dret a la retribució que els hagués correspost prestant serveis amb caràcter ordinari, incloent salari base i complements salarials.

La mesura s’aplica a totes les persones treballadores per compte d’altri que prestin serveis en empreses o entitats de el sector públic o privat i l’activitat de les quals no hagi estat paralitzada com a conseqüència de la declaració d’estat d’alarma.

Persones treballadores per compte d’altri excloses de la seva aplicació

a) Les que prestin serveis en els sectors qualificats com a essencials en l’annex d’aquest Reial decret llei. (Consultar a el final d’aquest document)

b) Les que prestin serveis en les divisions o en les línies de producció l’activitat de les quals es correspongui amb els sectors qualificats com a essencials en l’annex d’aquest Reial decret llei.

c) Les persones treballadores contractades per (i) aquelles empreses que hagin sol·licitat o estiguin aplicant un expedient de regulació temporal d’ocupació de suspensió i (ii) aquelles a les quals els sigui autoritzat un expedient de regulació temporal d’ocupació de suspensió durant la vigència de l’permís previst aquest reial decret llei.

d) Les que es troben de baixa per incapacitat temporal o el contracte estigui suspès per altres causes legalment previstes.

e) Les que puguin seguir exercint la seva activitat amb normalitat mitjançant teletreball o qualsevol de les modalitats no presencials de prestació de serveis.

El permís retribuït recuperable tampoc és aplicable a les persones treballadores de les empreses adjudicatàries de contractes d’obres, serveis i subministraments del sector públic que siguin indispensables per al manteniment i seguretat dels edificis i l’adequada prestació dels serveis públics, inclosa la prestació dels mateixos de forma no presencial, tot això sense perjudici del que estableix l’article 34 de Reial decret llei 8/2020.

Les empreses que hagin d’aplicar aquest permís retribuït recuperable podran, en cas de ser necessari, establir el nombre mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles per tal de mantenir l’activitat indispensable. Aquesta activitat i aquest mínim de plantilla o torns tindrà com a referència la mantinguda en un cap de setmana ordinari o en festius.

Recuperació de les hores de treball 

Es podrà fer efectiva des del dia següent a la finalització de l’estat d’alarma fins al 31 de desembre de 2020.

Aquesta recuperació ha de negociar-se en un període de consultes. La recuperació d’aquestes hores no podrà suposar:

– L’incompliment dels períodes mínims de descans diari i setmanal previstos a la llei i en el conveni col·lectiu

– L’establiment d’un termini de preavís inferior a l’recollit en l’article 34.2 de la Llei de l’Estatut dels Treballadors

– Ni la superació de la jornada màxima anual prevista en el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació.

Així mateix, han de ser respectats els drets de conciliació de la vida personal, laboral i familiar reconeguts legal i convencionalment.

Nou escenari: situació de permís retribuït recuperable

A través del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, el Govern espanyol ha establert que els treballadors i les treballadores estaran en situació de permís retribuït recuperable entre el 30 de març i el 9 d’abril, cosa que suposa que no han d’anar al seu centre de treball, amb les excepcions dels serveis essencials i altres especificades.

Podeu descarregar el FAQs que elabora el Centre de Coordinació operativa de Catalunya.

Crida per a la recollida de material socio-sanitari

Un grup de residències geriàtriques de Cerdanyola del Vallès, Ripollet, Sant Cugat del Vallès, Barberà del Vallès i Montcada i Reixac ha fet una crida per recaptar urgentment material sanitari per atendre els seus usuaris.

La manca de material els afecta de forma molt directa ja que representa no poder oferir mesures de protecció que eviti la transmissió de la malaltia COVID-19.

MATERIAL NECESSARI:         

 1. Guants
 2. Desinfectant de mans (solució hidroalcohòlica)
 3. Ulleres
 4. Peücs
 5. Mascaretes de tela de triple capa que es puguin rentar a 60º.
 6. Tela amb un mínim del 70% de cotó.
 7. Gomes elàstiques
 8. Proves de COVID-19

El material es pot lliurar en el Departament de Serveis Socials, Av. Espanya, 6 – C, baixos. Sra. INMA VIERA.

Valoració de les mesures econòmiques i fiscals de l’Ajuntament davant la crisi del COVID-19

Des de Cerdanyola Empresarial valorem positivament les mesures
econòmiques i fiscals anunciades per l’Ajuntament, per ajudar a
enfrontar la crisi del COVI-19 a empreses, comerços i restauració.

Som conscients de les limitacions competencials que tenen els
ajuntaments, però entenem que, dins de la modèstia de les mesures,
qualsevol ajuda és benvinguda en aquests moments de tanta dificultat
per a comerciants, hostalers, empresaris i autònoms. És a dir, per a
tothom.

En aquest sentit, entenem que l’Ajuntament pot estudiar mesures que
afecten impostos com l’IBI o l’IAE, que sí que són competència
municipal i que, quan toqui abonar-les, seran un maldecap més per a
les empreses. Creiem que hauria de ser possible aplicar exempcions a
les activitats obligades a aturar i moratòries en els casos que
n’acreditin la necessitat..

Igualment es podria bonificar l’IBI a propietaris de locals
comercials, de serveis i industrials, a canvi de relaxar el cobrament
del lloguer a aquells empresaris i autònoms que demostrin que ho
necessiten.

L’objectiu és que el màxim d’empreses i treballadors puguin tornar a
la seva activitat un cop acabada la crisi.

Mesures de suport a empreses i treballadors

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret llei per fer front a l’impacte econòmic del coronavirus, amb mesures de suport a empreses i treballadors. Adjuntem el decret i us oferim el següent resum:

– Els treballadors assalariats poden adaptar o reduir la jornada de treball, fins i tot fins a un 100%, per fer front a les necessitats de conciliació i cura derivades d’aquesta crisi.

– S’estableix el teletreball com a mesura de flexibilitat principal, quan les circumstàncies ho permetin.

– Es promouran els ajustos temporals de plantilla a través de la flexibilització dels Expedients Temporals de Regulació d’Ocupació.

– Els ERTES causats per la crisi del Coronavirus seran considerats de força major i els treballadors tindran dret a la prestació contributiva per desocupació, encara que no compleixin el requisit de cotització prèvia exigit. El cobrament d’aquesta prestació no els computa a l’efecte de l’cobrament posterior de la prestació per desocupació.

– En cas de ERTEs, s’exonerarà l’empresari de l’aportació empresarial de les quotes de la Seguretat Social.

– Per al col·lectiu d’autònoms es flexibilitza l’accés a la cessació de activitat perquè puguin cobrar amb rapidesa una prestació en cas de dificultat econòmica.

– Per assegurar la liquiditat de les empreses s’ha aprovat la creació d’una línia d’avals i garanties públiques per un valor de fins a 100.000 milions d’euros. S’espera que això permeti mobilitzar entre 150.000 i 200.000 milions d’euros. L’Estat serà el garant de les operacions.

– S’aproven línies d’avals addicionals de 2.000 milions d’euros per a les empreses exportadores amb mecanismes àgils, afavorint especialment les petites i mitjanes empreses.

– Les administracions públiques ajudaran les seves empreses contractistes per mitigar les conseqüències del COVID-19 en els contractes de sector públic. S’establirà un règim específic de suspensió de contractes públics, amb ampliació de terminis i compensació de salaris, per tal d’evitar la resolució dels contractes i la conseqüent pèrdua d’ocupació.

– La suspensió dels tràmits administratius no afecta els tràmits d’afiliació, la liquidació i la cotització de la Seguretat Social, que són tràmits que s’han de fer necessàriament en els terminis previstos.

Recomanacions a empreses i treballadors

Segons informa la Generalitat de Catalunya, el Consell de Relacions Laborals, òrgan estable de concertació social format pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Foment del Treball Nacional, Pimec, CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya, ha acordat un document de recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre el coronavirus SARS-COV-2.

El document inclou la següent informació:

 • Mesures de prevenció de riscos laborals a adoptar, centrades en les actuacions ambientals, organitzatives i individuals sobre els treballadors i les treballadores, amb l’objectiu de minimitzar el risc.
 • Possibles actuacions en l’àmbit de les relacions laborals que s’han consensuat per tal de que Catalunya tingui una proposta unificada de mesures i accions, que permeti una millor actuació coordinada al sí de les empreses.
 • Consideracions sobre la determinació de la contingència davant l’exposició d’una persona treballadora a un agent biològic que li comporta un període d’aïllament preventiu.

El document recomana prioritzar l’ús intensiu de les tecnologies de comunicació com a alternativa a les reunions presencials, desplaçaments i viatges. També  vehicular mesures de flexibilitat per al personal, com ara el teletreball, en els casos en què sigui possible.

A més, qualsevol persona que estigui en un període d’aïllament preventiu davant el coronavirus SARS-COV ha de ser considerada en situació d’incapacitat temporal per contingència comuna.

Recomancions a empreses i treballadors (PDF)

Informació de servei: sobre el coronavirus

Informació elaborada i cedida per 30Virtual.net

El coronavirus és un tipus de virus que circula entre els animals però alguns d’ells també poden afectar a éssers humans i poden causar problemes respiratoris que majoritàriament produeixen simptomatologia lleu. El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de coronavirus que pot afectar les persones i que es va detectar per primera vegada el desembre de 2019 a la ciutat de Wuhan, província de Hubei, a la Xina. Majoritàriament, en un 80% dels casos només produeix símptomes lleus respiratoris.

Es recomana seguir les indicacions de les autoritats sanitàries i consultar els enllaços oficials següents que ofereixen informació actualitzada diàriament:

Recomanacions i protocols d’actuació

En cas de dubte, truqueu al 061 Salut Respon.

 

Cerdanyola Empresarial s’integra a la Plataforma HUBB30

L’Associació d’Empresaris de Cerdanyola del Vallès, Cerdanyola Empresarial, s’ha incorporporat com a membre de ple dret del HUBB30, la plataforma integrada per la UAB, FPRUAB, EURECAT i l’ASSOCIACIÓ ÀMBIT B30, creada el febrer de 2019, i ampliada posteriorment amb entitats com Sant Cugat Empresarial o, ara, Cerdanyola Empresarial.

HUBB30 posa a l’abast de la societat les capacitats tecnològiques i el coneixement científic de l’Esfera UAB, un entorn d’excel·lència, un ecosistema de coneixement, en el qual conviuen i col·laboren les institucions vinculades a la UAB, i Eurecat i per resoldre les necessitats i reptes d’innovació d’empreses i institucions.

L’objectiu és oferir respostes innovadores, basades en la interacció i col·laboració entre experts, en un entorn de co-ideació i co-creació, multidisciplinari i multisectorial, per tal de millorar la competitivitat del territori B-30.

L’acte de signatura s’ha fet aquest matí, amb representants de la UAB, el PRUAB, l’ÀmbitB30 i Eurecat, d’una banda, i del president de Cerdanyola Empresarial, Jaume Maranges i el vicepresident Lluís Sisquella, de l’altra.