Mesures de suport als autònoms

El Reial Decret Llei publicat aquest dijous al BOE procedeix a realitzar els ajustos necessaris sobre la prestació extraordinària per cessament d’activitat, la prestació extraordinària per a treballadors autònoms de temporada i l’ampliació de la prestació ordinària de cessament d’activitat en compatibilitat amb el treball per compte propi.

Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a treballadors autònoms després de resolució com a mesura de contenció

Es regula la prestació extraordinària per cessament d’activitat de manera similar a la introduïda per l’art. 13.1 RDL 30/2020 en favor d’aquells autònoms que es vegin obligats a suspendre totalment les seves activitats en virtut de la resolució que pugui adoptar-se al respecte.

La quantia de la prestació serà de el 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada. S’incrementarà en un 20% si el treballador autònom té reconeguda la condició de membre d’una família nombrosa i els únics ingressos de la unitat familiar o anàloga durant aquest període procedeixen de la seva activitat suspesa. No obstant, quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària de cessament d’activitat, la quantia de cada una de les prestacions serà de l’40%.

Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a treballadors autònoms que no puguin accedir a altres prestacions

S’introdueix la possibilitat d’accedir a una prestació extraordinària de cessament d’activitat a aquells treballadors autònoms que no estant afectats pel tancament de la seva activitat veuen reduït els seus ingressos i no tenen accés a les prestacions de cessament d’activitat regulades en l’art. 7 RDL 2/2021 i en els arts. 327 i següents LGSS.

La quantitat serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui. Quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària de cessament d’activitat, la quantitat de cadascuna de les prestacions serà del 40%.

Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a treballadors autònoms compatible amb el treball per compte propi

A partir de l’1 de febrer de 2021, els treballadors autònoms podran sol·licitar la prestació per cessament d’activitat prevista en l’art. 327 LGSS, sempre que concorrin els requisits establerts en aquest precepte i en l’art. 330.1 LGSS. Es podrà percebre fins al 31 de maig.

L’accés a la prestació exigirà acreditar en el primer semestre del 2021 una reducció dels ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi de més del 50% dels que hi ha hagut en el segon semestre del 2019; així com no haver obtingut durant el semestre indicat de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros.