Aproven la pròrroga dels ERTO fins el 31 de maig

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial Decret Llei de mesures de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació, que dona continuïtat a l’anterior i fa un esforç de simplificació pel que fa a la gestió per a les empreses que es beneficien dels Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), a més de prorrogar-ne les garanties fins el 31 de maig de 2021.

NOUS ERTO

Aquelles empreses que es vegin afectades per restriccions que impedeixin o limitin la seva activitat podran sol·licitar a l’autoritat laboral un ERTO de limitacions o impediment en idèntics termes de tramitació i requisits que els del III Acord Social en Defensa de l’Ocupació.

Els ERTO Covid basats en causes econòmiques, tècniques, Organitzatives i de Producció (ETOP) es podran seguir beneficiant tant de la simplificació de tràmits que preveu l’article 23 de Reial decret llei 8/2020 com de la possibilitat, inexistent en la seva regulació ordinària, de tramitar una pròrroga simplement presentant davant l’autoritat laboral un acord en aquest sentit amb la representació unitària o sindical.

Simplificació de tràmits

Les empreses titulars d’un ERTO per impediment o limitació, autoritzat abans o durant la vigència d’aquesta norma, no hauran de sol·licitar i tramitar un nou expedient davant l’autoritat laboral per passar d’un a un altre per accedir a les exoneracions derivades d’una modulació de les restriccions sanitàries que els facin situar-se en impediment d’activitat des d’una limitació a aquesta, ni a l’inrevés.

N’hi haurà prou que remetin una comunicació en aquest sentit a l’autoritat laboral que hagi dictat la resolució corresponent a l’ERTO de què és titular, i a la representació de les persones treballadores, per accedir als beneficis. Tampoc caldrà que remetin una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions al SEPE.

Manteniment de l’ocupació

Es manté el compromís de manteniment de l’ocupació, en els termes en què ho recollia el Reial decret llei 30/2020, de manera que les empreses que s’acullin a les ajudes hauran de mantenir la seva plantilla un nou període de 6 mesos de durada.

Es mantenen els límits al repartiment de dividends i la transparència fiscal, els límits a la realització d’hores extraordinàries i externalitzacions de l’activitat, la prohibició de l’acomiadament i la interrupció dels contractes temporals.

Mecanismes de protecció

Continuaran aplicant l’exempció del període de carència, el comptador a zero, l’augment del 50 al 70% del percentatge de càlcul de la base reguladora per als que hagin consumit 180 dies de prestació, els beneficis aplicables a les persones treballadores fixes discontínues (incloent la prestació extraordinària), la millora de protecció de les persones afectades per ERTO amb contracte a temps parcial.

Exoneracions aplicables

Les tipologies d’ERTO amb exoneracions fins el 31 de maig inclouen:

– Sectors ultraprotegits. Aquests sectors (indicats en la llista de codis CNAE de l’última pàgina d’aquesta nota) i la seva cadena de valor, tindran unes exoneracions del 85% per a les empreses amb menys de 50 treballadors i del 75% per a les que en tenen 50 o més. Les exoneracions seran les mateixes tant per als treballadors suspesos com per als que es reincorporen als seus llocs de treball. Aquesta llista es va ampliar el passat 22 desembre i ara hi entren en nous sectors (5530 -Càmpings i aparcament de caravanes-, 7734 – lloguer de mitjans de navegació- 9604 -activitat de manteniment físic-), mentre que surten altres tres (1393 – fabricació d’alfombres-, 2431 -Estirat en fred- i 3220 – fabricació d’instruments musicals-).

S’han inclòs en aquest llistat aquelles empreses la CNAE de les quals entre finals d’abril i finals de desembre no han recuperat l’activitat en percentatge inferior al 70% i amb un percentatge d’afiliats coberts pels ERTO major del 15%.

– Les empreses que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat en algun dels seus centres de treball com a conseqüència de les restriccions administratives per lluitar contra la pandèmia podran sol·licitar un “ERTO d’impediment”. Aquestes empreses tindran una exoneració en les seves cotitzacions a la Seguretat Social durant el període de tancament i fins el 31 de maig de 2021, que serà de el 100% de l’aportació empresarial durant el període de tancament i fins al 31 de maig si tenen menys de 50 treballadors i del 90% si tenen 50 treballadors o més.

– ERTO de limitació. Les empreses o entitats que vegin limitat el desenvolupament de la seva activitat en alguns dels seus centres de treball com a conseqüència de decisions o mesures adoptades per autoritats poden sol·licitar a l’autoritat laboral un “ERTO per limitacions”.

En aquest cas, les exoneracions seran decreixents fins el 31 de maig destacant, a més, que aquestes començaran pel 100% al febrer per a empreses de menys de 50 treballadors i del 90% per a aquelles de 50 treballadors o més.

GARANTIA JUVENIL

Es flexibilitza el requisit de no haver treballat o no haver rebut atenció educativa o formativa el dia natural anterior perquè la persona jove o menor estranger no acompanyat pugui adscriure a Sistema Nacional de Garantia Juvenil si han estat afectades per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació.

Es promouran els objectius d’intermediació, ocupabilitat, suport a la contractació i emprenedoria per a aquest col·lectiu.

SEU ELECTRÒNICA DEL SEPE

El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) facilitarà a través de la seva seu electrònica la possibilitat que seus usuaris exerceixin els seus drets, accedeixin a qualsevol servei o tramitin qualsevol procediment de protecció per desocupació a través de la seva seu electrònica.

SUPORT A L’ECONOMIA SOCIAL

Les sessions dels òrgans d’administració de les associacions, de les societats civils i mercantils i de el consell rector de les societats cooperatives podran celebrar-se per videoconferència o per conferència telefònica múltiple, sempre que tots els membres de l’òrgan disposin dels mitjans necessaris de manera excepcional durant l’any 2021.

Els acords es poden adoptar mitjançant votació per escrit tot i que els estatuts no ho haguessin previst.

SANCIONS DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL

S’adequa el procediment administratiu sancionador per estendre actes d’infracció automatitzades sense intervenció directa d’un funcionari a través d’un procediment especial i sense reducció de garanties jurídiques permetent l’optimització de les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies en el tractament de dades.

ARTISTES EN ESPECTACLES PÚBLICS

Els professionals de les arts en espectacles públics que tinguessin dret a l’accés extraordinari a les prestacions econòmiques per desocupació, en els termes que preveu l’article 2 de el Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de suport a el sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-2019, podran continuar percebent fins el 31 de maig de 2021.

Aquesta prestació és incompatible amb la realització d’activitats per compte propi o per compte d’altri, o amb la percepció de qualsevol altra prestació, renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol administració pública.