Mesures de suport a empreses i treballadors

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret llei per fer front a l’impacte econòmic del coronavirus, amb mesures de suport a empreses i treballadors. Adjuntem el decret i us oferim el següent resum:

– Els treballadors assalariats poden adaptar o reduir la jornada de treball, fins i tot fins a un 100%, per fer front a les necessitats de conciliació i cura derivades d’aquesta crisi.

– S’estableix el teletreball com a mesura de flexibilitat principal, quan les circumstàncies ho permetin.

– Es promouran els ajustos temporals de plantilla a través de la flexibilització dels Expedients Temporals de Regulació d’Ocupació.

– Els ERTES causats per la crisi del Coronavirus seran considerats de força major i els treballadors tindran dret a la prestació contributiva per desocupació, encara que no compleixin el requisit de cotització prèvia exigit. El cobrament d’aquesta prestació no els computa a l’efecte de l’cobrament posterior de la prestació per desocupació.

– En cas de ERTEs, s’exonerarà l’empresari de l’aportació empresarial de les quotes de la Seguretat Social.

– Per al col·lectiu d’autònoms es flexibilitza l’accés a la cessació de activitat perquè puguin cobrar amb rapidesa una prestació en cas de dificultat econòmica.

– Per assegurar la liquiditat de les empreses s’ha aprovat la creació d’una línia d’avals i garanties públiques per un valor de fins a 100.000 milions d’euros. S’espera que això permeti mobilitzar entre 150.000 i 200.000 milions d’euros. L’Estat serà el garant de les operacions.

– S’aproven línies d’avals addicionals de 2.000 milions d’euros per a les empreses exportadores amb mecanismes àgils, afavorint especialment les petites i mitjanes empreses.

– Les administracions públiques ajudaran les seves empreses contractistes per mitigar les conseqüències del COVID-19 en els contractes de sector públic. S’establirà un règim específic de suspensió de contractes públics, amb ampliació de terminis i compensació de salaris, per tal d’evitar la resolució dels contractes i la conseqüent pèrdua d’ocupació.

– La suspensió dels tràmits administratius no afecta els tràmits d’afiliació, la liquidació i la cotització de la Seguretat Social, que són tràmits que s’han de fer necessàriament en els terminis previstos.