Noves mesures per a autònoms – COVID-19

El Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, aprova un nou paquet de mesures que reforça, complementa i amplia les anteriorment adoptades i se centra en el suport a les empreses i treballadors.

1. Moratòria del lloguer d’ús diferent al d’habitatge

Els dos primers articles del Reial decret llei permeten als autònoms i pimes titulars d’un contracte de lloguer de l’immoble afecte a l’activitat una moratòria automàtica en el pagament durant el període d’estat d’alarma i les seves pròrrogues així com les mensualitats següents, sense superar el límit de quatre mesos, sempre que l’arrendador sigui una empresa o entitat pública d’habitatge, o un gran tenidor.

L’ajornament, que se sol·licitarà en el termini màxim d’un mes des del 23 d’abril, es realitzarà mitjançant el fraccionament de la les quotes en dos anys.

Ajornament del lloguer de petits arrendadors

En aquest cas, i també en el termini d’un mes, l’autònom o la pime poden sol·licitar l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda sempre que no hi hagi hagut ajornament o rebaixa previs mitjançant acord entre les parts.

La fiança es podrà utilitzar per al pagament total o parcial d’una mensualitat; això sí, l’inquilí haurà de reposar-la en el termini d’un any.

2. Els autònoms sense Mútua ja podran sol·licitar el cessament d’activitat

Els autònoms sense Mútua col·laboradora es veien abocats a sol·licitar la prestació amb el SEPE sense que aquest estigués preparat per a la recepció i gestió d’aquestes sol·licituds.

El Reial Decret insta aquests autònoms a l’elecció d’una Mútua col·laboradora per tramitar amb ella la prestació i que aquesta assumeixi la protecció i la responsabilitat del pagament de la prestació extraordinària. Per tant, s’haurà de realitzar sol·licitud davant una mútua col·laboradora amb efectes del primer dia del mes en què es causi el dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat.

3. Renúncia tàcita al sistema de mòduls

La norma permet renunciar al termini de la presentació pagament fraccionat corresponent al primer trimestre del l’exercici 2020 per determinar el rendiment net de la seva activitat econòmica d’acord amb el mètode d’estimació objectiva en l’exercici 2021. La renúncia excepcional es realitzarà presentant el model 130 de IRPF, corresponent al mètode d’estimació directa, en el termini de presentació habilitat per al primer trimestre.

Aquest canvi és temporal, és a dir, els autònoms hauran de revocar la renúncia al règim de mòduls durant el mes de desembre.

4. Autònoms que continuaran tributant per mòduls

Aquells treballadors autònoms en mòduls han de tenir en compte que els dies naturals en què hagi estat declarat l’estat d’alarma en aquest primer trimestre no computaran com a dies de l’exercici de l’activitat per al càlcul de la quantitat a ingressar del pagament fraccionat. Aquest criteri també és aplicable per al règim especial simplificat d’IVA.

5. IVA a zero de productes sanitaris

Els autònoms o pime fabricants o proveïdors de productes sanitaris hauran de rebaixar a zero l’IVA de les factures quan els destinataris siguin entitats de dret públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social. En aquesta cas, les factures estaran exemptes d’IVA.

6. Rescat dels plans de pensions dels autònoms

El Reial decret llei amplia les especificacions sobre el rescat de el pla de pensions disponible per als autònoms afectats pel COVID-19 que hagin cessat l’activitat. Aquest requisit s’ha d’acreditar mitjançant el certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, si s’escau, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.

L’import del rescat de el pla de pensions d’aquests autònoms que han cessat l’activitat estarà marcat pels ingressos nets que s’hagin deixat de percebre com a conseqüència de la situació de cessament d’activitat durant un període de còmput màxim igual a la vigència de l’estat de alarma més un mes addicional, estimats mitjançant la declaració de la renda de 2019 i, si escau, el pagament fraccionat de l’IRPF i les autoliquidacions de l’IVA corresponents a l’últim trimestre.

L’interessat també ha d’aportar una declaració responsable que quantifiqui l’import mensual de reducció d’ingressos.