Permís retribuït recuperable obligatori fins el 9 d’abril

Les persones treballadores per compte d’altri que es trobin dins de l’àmbit d’aplicació del Reial decret llei 10/2020 per reduir la mobilitat pel COVID-19 gaudiran d’un permís retribuït recuperable, de caràcter obligatori, entre el 30 de març i el 9 d’abril de 2020, ambdós inclosos.

Les persones treballadores conservaran el dret a la retribució que els hagués correspost prestant serveis amb caràcter ordinari, incloent salari base i complements salarials.

La mesura s’aplica a totes les persones treballadores per compte d’altri que prestin serveis en empreses o entitats de el sector públic o privat i l’activitat de les quals no hagi estat paralitzada com a conseqüència de la declaració d’estat d’alarma.

Persones treballadores per compte d’altri excloses de la seva aplicació

a) Les que prestin serveis en els sectors qualificats com a essencials en l’annex d’aquest Reial decret llei. (Consultar a el final d’aquest document)

b) Les que prestin serveis en les divisions o en les línies de producció l’activitat de les quals es correspongui amb els sectors qualificats com a essencials en l’annex d’aquest Reial decret llei.

c) Les persones treballadores contractades per (i) aquelles empreses que hagin sol·licitat o estiguin aplicant un expedient de regulació temporal d’ocupació de suspensió i (ii) aquelles a les quals els sigui autoritzat un expedient de regulació temporal d’ocupació de suspensió durant la vigència de l’permís previst aquest reial decret llei.

d) Les que es troben de baixa per incapacitat temporal o el contracte estigui suspès per altres causes legalment previstes.

e) Les que puguin seguir exercint la seva activitat amb normalitat mitjançant teletreball o qualsevol de les modalitats no presencials de prestació de serveis.

El permís retribuït recuperable tampoc és aplicable a les persones treballadores de les empreses adjudicatàries de contractes d’obres, serveis i subministraments del sector públic que siguin indispensables per al manteniment i seguretat dels edificis i l’adequada prestació dels serveis públics, inclosa la prestació dels mateixos de forma no presencial, tot això sense perjudici del que estableix l’article 34 de Reial decret llei 8/2020.

Les empreses que hagin d’aplicar aquest permís retribuït recuperable podran, en cas de ser necessari, establir el nombre mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles per tal de mantenir l’activitat indispensable. Aquesta activitat i aquest mínim de plantilla o torns tindrà com a referència la mantinguda en un cap de setmana ordinari o en festius.

Recuperació de les hores de treball 

Es podrà fer efectiva des del dia següent a la finalització de l’estat d’alarma fins al 31 de desembre de 2020.

Aquesta recuperació ha de negociar-se en un període de consultes. La recuperació d’aquestes hores no podrà suposar:

– L’incompliment dels períodes mínims de descans diari i setmanal previstos a la llei i en el conveni col·lectiu

– L’establiment d’un termini de preavís inferior a l’recollit en l’article 34.2 de la Llei de l’Estatut dels Treballadors

– Ni la superació de la jornada màxima anual prevista en el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació.

Així mateix, han de ser respectats els drets de conciliació de la vida personal, laboral i familiar reconeguts legal i convencionalment.